Ga naar hoofdinhoud

Als er spanningen in de asfaltconstructie zitten of het asfaltbeton niet meer optimaal draagt, treedt er scheurvorming op. Aan het oppervlak ontstaan dan dwarsscheuren (loodrecht op lengterichting), langs scheuren (evenwijdig aan wegas) of grillige scheuren.

Oorzaken van scheurvorming

We kunnen een aantal oorzaken van scheurvorming herkennen. Dit zijn onder andere:

 • Een te zware verkeersbelasting voor de asfaltconstructie;
 • Naden (ook in onderliggende lagen);
 • Reflectiescheuren vanuit de fundering (als gevolg van gebonden fundering en temperatuurspanning);
 • Een onjuiste mengselsamenstelling van het asfalt;
 • Een verouderde deklaag;
 • Losliggende lagen;
 • Onvoldoende aanbrenging van een verbredingsconstructie;
 • Opdooi (bij ‘natte’ fundering);
 • Een te smalle verharding;
 • Een verlaging van de grondwaterstand (in perioden van langdurige droogte);
 • Bomenrijen aan weerszijden van de weg (trekken in de zomermaanden veel water onder de verharding weg, waardoor uitdroging en krimp ontstaat);
 • Smalle wegen die zijn verbreed en versterkt met één of meer overlagen (dit veroorzaakt een scheur op het grensvlak van de vebreding).

Gevolgen van scheurvorming

Door scheurvorming wordt het wegdek op de volgende manieren aangetast:

 • Door vochtindringing wordt de onderliggende constructie (zoals asfalttussenlagen) of fundering aangetast;
 • Er kan versnelde scheurvorming in langsrichting optreden;
 • Hoge krachtwerkingen kunnen na korte tijd bij de naad in de deklaag een scheur veroorzaken, welke snel doorgroeit naar het oppervlak;
 • Funderingslagen die (licht) gebonden zijn kunnen, evenals asfaltlagen, door vermoeiing gaan scheuren;
 • Er kan veroudering van het bitumen optreden, waardoor het asfalt boven in de deklaag brosser wordt en dus gevoeliger voor verlies van samenhang;
 • Het draagvermogen van de asfaltconstructie neemt sterk af;
 • Tijdens en na een periode van langdurige droogte ontstaan in het wegdek mogelijk scheuren die niet verklaard kunnen worden door vermoeiing of gebrek aan draagkracht;
 • Onvlakheid;
 • Scheurvorming kan uiteindelijk leiden tot craquelévorming.
Scheur in weg
Scheurvorming in dwarsrichting

Welke onderhoudsmaatregelen zijn er?

Voor het oplossen van het schadebeeld ‘scheurvorming’ zijn verschillende onderhoudsmaatregelen mogelijk. Ingedeeld naar het type scheurvorming, adviseert commissie WOT de volgende technieken:

Lichte scheuren (microscheuren)

Matige tot ernstige scheuren

Langscheuren/dwarsscheuren

 • Scheurvulling;
 • Oppervlakbehandeling;
 • Oppervlakbehandeling in combinatie met emulsie asfalbeton (OB+EAB)
 • Bakfrezen en inlage;
 • Bakfrezen, inlage en overlaging;
 • Overlaging;
 • Overlaging met inbouw SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer);
 • Overlaging met inbouw-wapening.